Здравен мениджмънт

Автор:

Заглавие: Представяме Ви катедрата по Здравен Мениджмънт при ФОЗ, МУ София - 6, 2006, No 4, 6-9.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Schools, public health--manpower; Teaching-manpower; Faculty.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Пълен текст

Катедрата е създадена при основаването на Факултета по обществено здраве през м. юли 2001г. Нейн пръв ръководител е проф. д-р Веселин Борисов. От м. декември 2004г. ръководител на катедрата е доц. д-р Кирил Кирилов. През 2003г. с част от сътрудниците на катедрата бе формирана самостоятелна Катедра по икономика на здравеопазването.
В състава на катедрата понастоящем влизат пет хабилитирани лица: проф. д-р Весе лин Борисов, дмн; проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн; доц. д-р Кирил Кирилов, дм; доц. д-р Кънчо Чамов, дм и доц. д-р Лилия Черкезова, дм (хоноруван преподавател). Останалият преподавателски състав включва д-р Сийка Николова, дм; д-р Добрин Кръш ков; д-р Силвия Максимова, дм; д-р Вихрен Петков, дм и д-р Ралица Златанова, дм.
Сътрудниците на Катедрата разработват актуални въпроси на здравната политика,здравния мениджмънт, стратегии на съвременните здравни реформи, етични пробле ми на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване и др.
Всички преподаватели изнасят лекции и ръководят семинари в програмите за бакалав ри и магистри към Факултета по обществено здраве. Катедрата е организатор и на след дипломно обучение и специализация по социална медицина и здравен мениджмънт.

Издадени книги от сътрудници на Катедрата след 2000г.:
1. Борисов, В. Синтетична социална медицина. Второ допълнено изд. 2004, 134с.
2. Борисов, В. Здравен мениджмънт с основи на здравната политика. 2003, 290с.
3. Борисов, В. Стратегически здравен мениджмънт: философия и практика. 2006, 320с.
4. Борисов, В., Ц. Воденичаров, К. Юрукова, С. Попова. Второ допълнено изд., 2004, 140с.
5. Воденичаров, Ц. Седемте разлики между медика и мениджъра. 2004, 80с.
6. Воденичаров, Ц., С. Попова. Медицинска етика. 2003, 230с.
7. Кирилов, К. Маркетинг в здравеопазването. 2001, 160с.
8. Максимова, С. Социално-медицински аспекти на стареенето. 2006, 100с.

В този брой на списание “Здравен мениджмънт” представяме кратка информация за сътрудниците в Катедрата по здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве при МУ - София, както и техни публикации.Docent Kirilov

ДОЦ . Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ , Д.М.

Ръководител на Катедра по здравен мениджмънт
Доц. Кирилов завършва през 1969 г. Висшия Медицински Институт в гр. София. Има придобита специалност по Социална хигиена и организация на здравеопазването през 1972 г. (сега - Социална медицина и здравен мениджмънт). През 1977 г. придобиванаучна степен “доктор по медицина” /к.м.н./, а през 2004 г. - научното звание “доцент”. Избран за ръководител катедра “Здравен мениджмънт” през 2004г.
Допълнителна квалификация: Специализирал във водещи научни институти във Великобритания, САЩ, Франция, Испания и Холандия по съвременните проблеми на здравния мениджмънт и маркетинг, здравна политика и здравна икономика, реформите наздравеопазването в развитите страни, социална медицина и обществено здраве, медицинска етика и биоетика, приложение на Интернет в медицинските науки и т.н. Осъществява учебна, научна и експертно-консултативна дейност по актуални управленски проблеми на различни нива на здравеопазната система. Основните му публикации са в областта на мениджмънта и маркетинга на здравеопазването, социалната медицина и общественото здравеопазване, здравната политика и международното здравно сътрудничество, задължителното и доброволно здравно осигуряване, здравната икономика и етичните проблеми в здравния мениджмънт.

Членство в научни дружества: Научно дружество по социална медицина и обществено здраве; Научно дружество по икономика на здравеопазването; Научно дружество по история на медицината; Европейско общество по философия на медицината и здравеопазването /European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH); Член на научноизследователската група към ЮНЕСКО за България по биоетика; Член на Американската асоциация по биoетика и хуманност; Асоцииран член на Хейстингския център, Ню Йорк, САЩ.
Участие в международни проекти: Програма “Темпус”; проект “Дисциплини по обществено здравеопазване в България; “Студентско и следдипломно обучение”; Програма ФАР; Проект “Болничен мениджмънт”; Обучение по здравен мениджмънт” (обучение на здравни мениджъри в  краткосрочни курсове и двегодишен дипломен курс); проект по линията на “Пакта за стабилност” за страните от Югоизточна Европа - “Създаване на мрежа за обучение и проучвания в областта на общественото здраве”.
Участие в научни грантове у нас и чужбина: Проект “Разпределение на ресурсите в здравеопазването - етични проблеми”, Хейстингс център, Ню Йорк, САЩ; проект: “Етични проблеми в дейността на здравния мениджър”, Хейстингс център, Ню Йорк, САЩ.
Над 90 научни публикации - в наши и чуждестранни литературни източници, конгреси, конференции, симпозиуми и др.

 

 

Prof. V. Borissov

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН БОРИСОВ , ДМН
Професионален път: Проф. ВеселинБорисов е доктор на медицинските науки. Започва професионалната си кариера в Районна болница - Белоградчик. След това е редовен аспирант във ВМИ - София, където защитава кандидатска дисертация под ръководството на проф. Христо Петков. Бил е ръководител на Катедра в Плевенския Медицински Университет, директор на Научен институт по социална медицина към Медицинска академия, ръководител на Катедра по социална медицина в Софийския Mедицински факултет, зам. декан на ФОЗ, ръководител на Катедра по здравен мениджмънт, председател на Специализирания научен съвет по социална меди цина, хигиена и професонални болести към ВАК.
В момента е професор към Катедрата по здравен мениджмънт към ФОЗ.
Международни дейности и участия: Ръководил е проект по болничен мениджмънт към Програма ФАР. Почетен лектор на Университета в Лийдс. Член е на Международния център по здравна политика и мениджмънт.Носител на наградата Панацея за 2004г.

Публикации: Автор е на статии, монографии и учебници в областта на социалната медицина, здравната политика, здравня мениджмънт и промоция на здравето.
Под негово ръководство са защитени седем дисертации.

 

Prof. Ts. Vodenicharov

ПРОФ .  Д-Р ЦЕКОМИР В. ВОДЕНИЧАРОВ , ДМН,  Декан на ФОЗ

Академичен път:
1967 Завършил Френската езикова гимназия, София
1967-73 Завършил с отличие Медицинския университет-София, носител на “Златен хипократ”
1974 Асистент в катедрата по социална медицина в Медицински факултет на Медицински университет
1980 Кандидат на медицинските науки
1989 Доктор на медицинските науки
1990 Избран за доцент и заместник-декан на Медицински факултет
1991 Избран за ръководител на секцията по медицинска етика в Катедрата по социална медицинана Медицински факултет
1991 Избран за член на световната федерация по медицинско образование

1995 Избран за професор в Медицинския университет
2000 Избран за ръководител на Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт на Медицински факултет
2001 Избран за член кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж
2001 Избран за Декан на Факултета по обществено здраве при Медицински университет
2002 Награден със Златна статуетка за изключителни професионални постижения

2001 Носител на награда за милосърдие Златно сърце
2002 Включен в Съвременната енциклопедия КОЙ , КОЙ Е издадена в САЩ
2003 Награден с Американски медал на честта в областта на общественото здраве
2004 Назначен за член на Висшата атестационна комисия при Министерски съвет на Република България
2004 Избран за “Международен деец на образованието на 2004 година”
2004 Награден с почетния знак на БЛС
2005 Награден с “Панацея” - златна за особени заслуги в областта на медицината
Публикации: Автор на повече от 150 публикации, от които 10 книги - “Професия лекар”, “Път в медицината”, “Доброволно здравно осигуряване: стратегия на избора”, “Медицинска педагогика”, “Медицинска етика”, “Ръководство по медицинска етика”, “Социална медицина”, “Иновации в медицинското образование”, “Оценяването в медицинското образование”, “Ново обществено здравеопазване”, “7-те разлики между медика и мениджъра”
Европейска интеграция: Бил е ръководител, координатор и консултант в многобройни проекти по програмите ФАР , ФАР -ТЕМПУС , ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ , ФОНДАЦИЯ  ОТВОРЕНО ОБЩЕСТ ВО и др.
Специалности: Социална медицина и организация на здравеопазването
Специализации: Професор Воденичаров е специализирал и работил в областта на медицинската етика, икономика на здравеопазването, здравното осигуряване и здравния мениджмънт в Париж, Рен и Марсилия (Франция); Мадрид (Испания); Ротердам и Маастрихт (Холандия); Билефелд (Германия); Брюксел (Белгия).

 

Doc. K. Tchamov

ДОЦ . Д-Р КЪНЧО ЧАМОВ , ДМ     Заместник декан на ФОЗ по СДО

Професионален път:
Завършва медицина през 1969г. във ВМИ – София;
1969-1972 Ординатор, Вътрешно отделение, ПО Б – Стара Загора;
1972-1991 Научен сътрудник в НИС ХОЗ и ГИИЦ ;
1989 г. Доктор по медицина;
1992-1997 Началник Управление “Здравна политика и сътрудничество” в Министерство на здравеопазването;
1997-2001 Асистент в Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, МУ – София;

2001-2003 Главен Асистент във Факултет “Обществено здраве”, МУ – София;
2003 г. Доцент по социална медицина и здравен мениджмънт;
2004 г. Заместник Декан на Факултет по обществено здраве, МУ -София.

Преподавателска дейност:
Ръководител и преподавател в курсовете по “Здравен мениджмънт” за лекари, медицински сестри и икономисти, както и в основния курс по “Социална медицина и здравен мениджмънт”в МУ -София.
Лектор в: Нов Български Университет, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гост- лектор на Университета в Крит. Бил е ръководител и преподавател в международни курсове по “Първична здравна помощ” и “Здравен мениджмънт”, организирани от СЗО , Британски съвет, Британския “Кnow – How Fund”, Програмата “PHARE ” и ЕС .
Научноизследователска дейност: Участник в 14 международни и национални изследователски проекта по линия на СЗО , Програмата “PHARE ” на ЕС , Британски съвет, както и с екипи от Великобритения, Франция, Италия, Швейцария и Германия и др.
Публикации: Автор и съавтор на 4 монографии и 4 учебника – два от които с чуждестранни авторски колективи. Публикувал е 95 статии, научни разработки, доклади и научни съобщения в области като: здравна политика и системи на здравеопазване; организация и мениджмънт на здравните служби; международно здравно сътрудничество и международни здравни организации; първична медицинска помощ и др.
Международен опит: Делегат в сесиите на Световната Здравна Асамблея на СЗО , на Регионалния Комитет на СЗО за Европа и на Европейския Офис на IPPF; временен съветник и  участник в експертни мисии и съвещания на СЗО и Съвета на Европа; бил е член на Постоянния Комитет на Регионалния Комитет на СЗО за Европа и на Бюрото на Комитета по Обществено Здраве на Съвета на Европа.
Членство в организации: Член на Български Лекарски Съюз; Заместник Председател на “Българската Асоциация по Семейно Ппланиране”; Член на Националното Сдружение по ”Здравна политика и здравен мениджмънт”; Заместник главен редактор на списание “Здравен мениджмънт”.
Специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Специализации: Специализирал е в областите: здравна политика, първична здравна помощ, медицинска педагогика, здравен мениджмънт, международно здравеопазване, управление на проекти, стратегически мениджмънт и др. в Лийдс, Дънди, Йорк, Единбург, Женева, Куопио, Тампере, Москва, Барселона, Копенхаген, Залцбург, Инсбрук.

 

 

Dr. S. Maximova

Д-Р СИЛВИЯ МАКСИМОВА, ДМ


Завършва медицина в София. Работи около 20 години в областта насоциалната геронтология. В момента е главен асистент към катедра по здравен мениджмънт при ФОЗ , МУ – София. Защитава докторантура по проблемите на стареенето. Автор на една монография и над 100 съобщения и публикации в областта на социалната геронтология, антропология и здравен мениджмънт.

 

 

Dr. D. Krashkov

Д-Р ДОБРИН Н. КРЪШКОВ , ДМ

Професионален път:
Роден в гр. Карлово, Пловдивска област през 1942 г.
Основно, средно и висше образование завършва в гр. Пловдив.
През периода 1968-1972 г. по разпределение работи в Пазарджишки окръг последователно ординатор във вътрешно отделение на Районна болница гр. Пещера, завеждащ работнически здравен пункт при обувния завод в гр. Пещера, участъков лекар в селска здравна служба гр
. Батак, главен лекар на общинска здравна служба гр. Брацигово, където преживява третата епидемия от коремен тиф в района на Брацигово.

След конкурс през 1972-1977 г. работи като научен сътрудник III -I степен в секция „Задгранично здравеопазване” на Научния институт по социална хигиена и организация на здравеопазването при Министерството на здравеопазването и технически секретар на Комисията по международно здравно сътрудничество и информация при Висшия медицински съвет на МНЗ .
Поради реорганизация през 1977-1978 г. и 1982-1984 г. е ръководител на отдел „Информация за ръководни кадри” на Центъра за научна информация по медицина и здравеопазване с Централна медицинска библиотека при МНЗ .
От 1978 г. до 1982 г. е директор на дирекция „Международно здравно сътрудничество” на МНЗ .
От 1984 г. до 1992 г. е научен сътрудник I степен в секция „Медицинска социология” на Научния институт по социална медицина при Медицинска академия, а след това и до 2001 г. – научен сътрудник I степен и главен административен асистент на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.
От 2001 г. е главен асистент в Катедра „Здравен мениджмънт” и ръководи функционален сектор „Следдипломно обучение и експертно-консултативна дейност”на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.
Специалност: Д-р Добрин Кръшков има специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” и „Научна информация”.
Публикации: Научни интереси и научни публикации в областта на медицинската радиология, международното здравно сътрудничество, научната информация, социалната медицина, социология на здравеопазването и антропология на здравето. Той има 42 научни публикации, в т.ч. две монографии в съавторство.

 

 

Dr. V. Petkov

Д-Р ВИХРЕН ПЕТКОВ , ДМ

Професионален път:
През 2000 г. завършва медицина в Медицински Университет София.
2003 г.
е избран за асистент към Катедрата по Здравен Мениджмънт, Факултет по Обществено Здраве, МУ - София. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт.
През 2005 г. защитава успешно докторантура и е избран за главен асистент. Специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

 

 

 

Dr. R. Zlatanova

Д-Р РАЛИЦА З. ЗЛАТАНОВА, ДМ

Професионален път:
Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г., а от 2006 г. е асистент в Катедра „Здравен мениджмънт” при Факултета по обществено здраве. Защитава дисертационен труд на тема „Организационни проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари” през март 2006 г.
Специалност:
„Социална медицина и здравен мениджмънт” през 2006 г.
Публикации:
11 публикации и 7 участия в научни форуми.