Здравен мениджмънт

Автор: С. Александрова

Заглавие: Нов подход към медицинската етика. 2, 2002, № 2, 5-10.

Ключови думи (авторски): доминантна концепция, биоетика, интерпретативна етика, вътрешна моралност, външна моралност.

Ключови думи (MEDLINE): Ethical theory; Ethics, medical

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

 

Резюме:

Интересът към моралните проблеми в медицината нарасна с бързи темпове през последните три десетилетия. Доминантната концепция за медицинска етика (наречена още приложна етика или приниципализъм) се характеризира с приложение на етични теории и принципи за разрешаване на разнообразни практически биомедицински проблеми. Тази концепция е критикувана заради: липсата на съгласие относно това коя морална теория да бъде приложена в конкретен случай и кой принцип да има превес; предположението, че етичните принципи, теории и морални възгледи са транскултурални; недостатъчното съобразяване на практическите условия.

Нужен е алтернативен подход, нова концепция, която да представи по-обширно разбиране на същността, обхвата, методите и приложението на етиката в съвременния контекст на здравните грижи. Възможните решения са: интерпретативна етика вместо приложна етика; по-добро разбиране на вътрешната моралност; анализ на външната моралност; развитие на нова концепция за биоетиката. Биоетиката е нов етап в традицията на медицината с необходимост от промяна на фокуса: от знания към личността и ценностите; от вътрешна към външна моралност; от медицинска етика към биоетика; от приложна към интерпретативна етика.

 

Д-р Силвия Александрова, асистент в катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт" при Висшия медицински институт Плевен.