Здравен мениджмънт

Автор: К. Шопова

Заглавие: Неефективният разход на време като управленски проблем. 2, 2002, № 2, 21-24.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Efficiency, organizational; Time management; Outcome and process assessment , health care - organization and administration.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Обсъждат се основните фактори, които оказват въздействие върху ефективността на здравния мениджмънт, и в частност - мениджмънта на времето. Целта е да се пренасочи мисленето и дейността от "организация на времето" към "контрол на събитията и процесите".

 


 

Д-р Колечка Шопова, дм - главен асистент в Катедра "Медицинска етика и здравни грижи" на Факултет "Обществено здраве" при Медицинския университет - София.