Здравен мениджмънт

Автор: Й. Вучков

Заглавие: Духовникът - интегрирана част от терапевтичния тим. 2, 2002, № 2, 11-15

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Patient care team; Religion and medicine; Religion and psychology; Chaplaincy service, hospital; Pastoral care - legislation and jurisprudence.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Днес, когато човекът е център на научни изследвания, субект и обект на практическа дейност, общоприета позиция в демократичните общества е, че болничният духовник е органична част от болничните структури. Духовникът в болницата придружава пациентите и техните близки и приятели преди всичко в моменти на кризисни ситуации, така както това правят лекарите и останалият персонал в болницата. Духовните грижи в болницата са правно регламентирани. Налице е богат световен опит в сътрудничеството между терапевтичния екип и духовника. В това отношение, българските традиции са разрушени. Необходимо е тяхното възстановяване в съответствие със съвременния обществен статус. Резултатите от това изследване показват важността на проблема както за българските болници, така и за цялото ни общество.


 

Д-р Йордан Вучков - ординатор в Клиника "Анестезиология, спешна и интензивна медицина", УМБАЛ-СЗ-ЕАД, Стара Загора; докторант към Катедра "Анестезиология, обща и социална медицина" на Медицинския факултет при Тракийския университет - Стара Загора.