МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

ДЕКАНАТ

 

 

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ
С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________________  

  

София, 2007 година

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” -ДЕКАНАТ

Signature Prof. Vodenicharov

 ______________________________________________

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ

НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ
С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

София, 2007 година

____________________________________________________________________________________________________

1. ОСНОВНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ
( само за зачислени в специализация)

 

КАТЕДРА “ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
 Ръководител на Катедрата: доц. д-р Кирил Кирилов, дм
Информация и регистрация: гл. ас. д-р С. Максимова, дм, М. Попиванова,
тел. (02) 922-55-59

1.1. Социална медицина и здравен мениджмънт

Начало:
18.02.2008 г.
Продължителност:
2 месеца (45 дни; 360 учебни часа)
Брой курсисти: 25
Научен ръководител: доц.д-р К. Кирилов дм, доц. д-р К. Чамов, дм
Административен отговорник: гл.ас. д-р С. Максимова, дм; гл.ас.д-р С. Николова дм
Изисквания за включване в курса: зачислени за специализация по “Социална медицина и здравен мениджмънт”.

 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Ръководител на Катедрата: проф. д-р Стефан Гладилов, дм

Информация и регистрация: гл. ас. ик. Жасмин Павлова, тел. 9432 604; 9432 416; GSM 0887 16 15 80.

1.2. Икономика на здравеопазването

            Продължителност:  2 месеца (45 дни; 360 учебни часа), разпределени в 5 модула:
І модул: 11.02.2008 г. (5 дни; 40 учебни часа)
ІІ модул: 10.03.2008 г. (10 дни; 80 учебни часа)
ІІІ модул: 12.05.2008 г. (10 дни; 80 учебни часа)
ІV модул: 06.10.2008 г. (10 дни; 80 учебни часа)
V модул: 17.11.2008 г. (10 дни; 80 учебни часа)
            Брой курсисти: 36
            Научен ръководител: проф. д-р Ст. Гладилов, дм
            Административен отговорник: гл. ас. ик. Ж. Павлова, дм
            Изисквания за включване в курса: зачислени за специализация по “Икономика на здравеопазването” с медицинско (лекари) и немедицинско (икономисти) образование.

_______________________________________________________________________________________________


2.
ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ
(срещу заплащане – 8 лв. на учебен ден)


КАТЕДРА “ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
Ръководител на Катедрата: доц. д-р Кирил Кирилов, дм

 Информация и регистрация: гл. ас. д-р Сийка Николова, дм - отговорник по учебната работа на Катедрата, тел.: (02) 922-55-59.

2.1. Основи на здравния мениджмънт - І модул
Начало: 11.02.2008 г. и 26.05.2008 г.
Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц.д-р К.Кирилов дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.2. Актуални проблеми на здравния мениджмънт – ІІ модул
Начало: 10.03.2008 г. и 06.10.2008 г.
Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц. д-р К. Чамов, дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.3. Иновации в здравния мениджмънт – ІІІ модул

Начало: 14.04.2008 г. и 03.11.2008 г.
Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц.д-р К.Кирилов дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.4. Съвременни технологии в здравния мениджмънт – IV модул
Начало: 05.05.2008 г. и  24.11.2008 г.
Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц.д-р К.Чамов дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско  образование

2.5. Стил на лидерство и мениджмънт – V модул
Начало: 31.03.2008 г. и 27.10.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни /40 часа/
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц. д-р Л.Черкезова, дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование

2.6. Маркетинг в здравеопазването
Начало: 24.03.2008 г. и 20.10.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 35
Научен ръководител: доц.д-р К.Кирилов дм
База за провеждане: ФОЗ - ВМА
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.7.      Съвременни технологии в здравната политика и здравния мениджмънт
Начало на курса: 29.09.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 часа)
Брой курсисти: 35
База за провеждане: ФОЗ – ВМА
Научен ръководител: доц. д-р К. Чамов, дм
Изисквания за постъпване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

 

КАТЕДРА “МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО”
Ръководител на Катедрата: проф. д-р Сашка Попова, дм

2.8. Права и отговорности в медицинската практика – етични и законодателни проблеми
Начало на курса: 12.05.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм
Административен отговорник: ас. Кр. Алексиева, тел: 9432 510
Изисквания за постъпване в курса: Тематичен курс за бакалаври и специалисти по здравни грижи от всички профили.

2.9. Функции и задачи на комисиите по етика в здравното заведение
Начало на курса: 19.05.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм
Административен отговорник: ас. д-р Д. Тенчев, тел: 9432 510
Изисквания за постъпване в курса: ръководители на здравни и лечебни заведения. – лекари, икономисти, юристи и бакалаври по здравни грижи.

2.10.  Тревожност и качество на живот
Начало на курса: 24.03. 2008 година
Продължителност: 3 работни дни ( 24 учебни часа)
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм
Административен отговорник: ст.ас. С. Шенкова, тел. 9432510
Изисквания за постъпване в курса: бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.11. Законови изисквания за клинични проучвания на ЕС и в България.
Начало на курса: 14.04. 2008 г.
Продължителност: 2 работни дни (16 учебни часа)
Брой курсисти: 15
База за провеждане: ФОЗ
Научен ръководител: доц. д-р Бенишева, дм
Административен отговорник: ас. К. Алексиева, тел. 9432510
Административен отговорник: ас. С. Шенкова тел. 9432346
Изисквания за постъпване в курса: магистри – лекари, юристи

 

КАТЕДРА “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

2.
12. Управление на персонала- основни функции на ръководителя по здравни грижи
Модул I: Подбор на персонала
Начало курса: 10.11.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 20
Модул ІІ: Вземане на решения и решаване на проблеми
Начало на курса: 17.11.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 20

Модул IІІ: Оценка и контрол на дейността и персонала
Начало на курса: 01.12.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 20
Изисквания за постъпване в курса: бакалаври и специалисти по здравни грижи.

2.13. Стратегии за управление на професионалния стрес при ръководители по здравни грижи
Начало на курса:07.05. 2008 г.
Продължителност: 3 работни дни ( 24 учебни часа)
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм
Административен отговорник: ст.ас. С. Шенкова, тел. 9432510
Изисквания за постъпване в курса:бакалаври с медицинско образование

2.14.  Промоция на здравето и качество на живот.
Начало на курса: 14.04.2008 г.
Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)
Брой курсисти: 25
Научен ръководител: доц. д-р К. Шопова, дм
Административен отговорник: ас. д-р Кр.Попова, тел. 9432346
Изисквания за постъпване в курса:медицински сестри

2.15. Връзки с обществеността
Начало на курса:17.03.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)
Брой курсисти: 30
Научен ръководител : доц. д-р П. Иванова
Административен отговорник: ст. ас. С.  Шенкова, тел.9432510
Изисквания за постъпване в курса:медицински сестри

 

КАТЕДРА “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА”

Ръководител на Катедрата: проф. д-р Елена Шипковенска, дм

Информация и регистрация: тел.: (02) 9432 216, (02) 9432 486, (02) 9432 579

2.16. Съвременна нормативна уредба на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Начало на курса 12.03.2008 г.
Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: Доц. д-р Каролина Любомирова, дм
Административен отговорник: Ас. Доротея Щерева
Изисквания за включване в курса: Бакалаври, магистри и специалисти с медицинско и немедицинско образование

2.17.  Практическо въведение в трудовата медицина
Модул I  – Фактори на работната среда и здравен риск
Модул II- Оценка на професионалния риск
Начало на курса 17.04.2008 г.
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: Доц. д-р Каролина Любомирова, дм
Административен отговорник: Ас. Доротея Щерева
Изисквания за включване в курса: Бакалаври, магистри и специалисти с медицинско и немедицинско образование

2.18. Практическо въведение във фамилната психотерапия
Начало на курса: 14.04.2008 г.
Продължителност:2 работни дни
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: Проф. Д-р Е. Шипковенска, дм
Административен отговорник на курса: ст.ас. Ж.Георгиева
Изисквания за включване в курса: магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование

2.19. Три конкретни подхода за намаляване на стреса в работата на медицинската сестра и благоприятните им отражения върху екипа лекар-медицинска сестра и върху пациентите.
Начало на курса:  24.04.2008 г.
Продължителност: 2 работни дни
База за провеждане: ФОЗ- УМБАЛ „Царица Йоанна”
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: Доц. д-р Е. Дацов, дм
Административен отговорник:  ст.ас. Ж.Георгиева
Изисквания за включване в курса: бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование

 

КАТЕДРА “МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА”

Ръководител на Катедрата: доц. д-р Маргарита Митова, дм

Информация и записване:
гл.ас. д-р Н. Петрова; сл. тел.: 9432-599

2.20. Педагогически проблеми при формиране на здравни кадри
Начало на курса: 14.01.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: доц. д-р М. Митова, дм
Административен отговорник: гл.ас. д-р Н. Петрова; сл. тел.: 9432-599
Изисквания за включване в курса: Новоназначени асистенти и преподаватели от медицинските висши училища със стаж до 5 години, неполучили педагогическа подготовка.

2.21. Съвременни учебни технологии в медицинското образование
Начало на курса: 28.01.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: доц. д-р М. Митова, дм
Административен отговорник: гл.ас. Д.Сиджимова, дф; тел: 9432-599
Изисквания за включване в курса: Преподаватели от медицински висши училища със стаж над 5 години.

2.22. Психологически практикум по делово общуване
Начало на курса: 07.05.2008 г.  (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: доц. П. Балканска, дм
Административен отговорник: гл.ас. З. Савова, дм; тел:9432-604
Изисквания за включване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование
2.23. Доцимология
Начало на курса: 02.06.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: доц. д-р М. Митова, дм
Административен отговорник: гл.ас. д-р Н. Петрова; сл. тел.:9432-599
Изисквания за включване в курса: Преподаватели от медицинските висши училища, преминали предходните педагогически курсове („Педагогически проблеми” и „Съвременни учебни технологии”), с по-задълбочен интерес към проблемите на изпитването и оценяването.

2.24. Учебно планиране
Начало на курса: 09.06.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 15
Научен ръководител: доц. д-р М. Митова, дм
Административен отговорник: гл.ас. Д.Сиджимова, дф; тел: 9432-599
Изисквания за включване в курса: главни асистенти по учебната работа.

2.25. Зависимости: рискови фактори, превенция и психотерапевтични форми на лечение
Начало на курса: 29.09.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: доц. П. Балканска, дм
Административен отговорник: гл.ас. З. Савова, дм; тел:9432-604
Изисквания за включване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.26. Терапия и профилактика чрез изкуство (изкуството като профилактично и лечебно средство във възпитателната, лечебната, рехабилитационната практика)
Начало на курса: 06.10.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 20
База за провеждане: ФОЗ
Научен ръководител: Доц. Т. Попов, дп
Административен отговорник: гл.ас. д-р Н. Петрова; сл. тел.:9432-599
Изисквания за включване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование от здравни, детски и социални заведения.

2.27. Въведение в педагогическата и психологическата диагностика
Начало на курса: 20.10.2008 г. (след обяд)
Продължителност: 5 работни дни
Брой курсисти: 20
Научен ръководител: Доц. Т. Попов, дп
Административен отговорник: гл.ас. д-р Н. Петрова; сл. тел.:9432-599
Изисквания за включване в курса: магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

 

Забележка:
За всички планови тематични курсове на курсистите се издава удостоверение с посочване на получените кредити по Единната кредитна система, а на лекарите – членове на БЛС и удостоверение за РК на БЛС и се подава информация в централния Регистър.

 

 

________________________________________________________________________________________________

3. ТЕМАТИЧНИ ИЗВЪНПЛАНОВИ КУРСОВЕ
(срещу заплащане)

  

“ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Вид на обучението: перманентен, интензивен, проблемно базиран, квалификационен курс
Форми на обучение: лекции, дискусии, решаване на казуси от ежедневната практическа дейност на лечебните и здравните заведения, организациите и дружествата, пряко или косвено свързани със здравеопазването
Продължителност: 20 дни (200 учебни часа)
Научен ръководител: доц. д-р. К. Чамов, дм
Информация и записване – 1227 София, ул. “Бяло море” № 8, IV етаж, Отдел „Следдипломно обучение и експертно-консултативна дейност”, Факултет по обществено здраве, кабинет № 49 – тел.: (02) 9432-389, тел./факс: (02) 9432-127; e-mail: .
Изисквания за включване в курса: магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование
Опции:


              „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”    

Вид на обучението: перманентен, интензивен, проблемно базиран, квалификационен курс
Форми на обучение: лекции, дискусии, решаване на казуси от ежедневната практическа дейност на лечебните и здравните заведения, организациите и дружествата, пряко или косвено свързани със здравеопазването
Продължителност: 5 дни (40 учебни часа)
Научен ръководител: доц. юр. Лилиянда Еленкова, доктор, Медицински Университет – София, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – ЕАД. тел.: (02) 851-08-66
Информация и записване – 1227 София, ул. “Бяло море” № 8, IV етаж, Отдел „Следдипломно обучение и експертно-консултативна дейност”, Факултет по обществено здраве, кабинет № 49 – тел.: (02) 9432-389, тел./факс: (02) 9432-127; e-mail: .

Изисквания за включване в курса: Курсът е предназначен за професионалисти с висше образование:

Опции:

Забележка:
За всички планови тематични курсове на курсистите се издава удостоверение с посочване на получените кредити по Единната кредитна система, а на лекарите – членове на БЛС и удостоверение за РК на БЛС и се подава информация в централния Регистър.

 

___________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРС

(ОРГАНИЗАЦИЯ – ЗАЯВИТЕЛ)

СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на служители с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър и специалист (или – полувисше, средно специално образование) за включване в тематични курсове за следдипломно обучение във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет-София

№ по
ред

Име, презиме, фамилия (научна степен и научно звание)

Месторабота (длъжност, звено)

 

ЕГН

№ на курса
(от План-разписанието)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
                                               .................................................
                                                           (подпис, име, печат)

(Предложението се прилага към придружително писмо в свободен текст)

 

___________________________________________________________________________________________________

ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА

за включване в тематичен курс за следдипломно обучение във Факултета “Обществено здраве” на Медицинския университет-София
през 2006 г.

Име, презиме, фамилия: .................................................................................
Научно звание: .................................................................................................
Научна степен: .................................................................................................
Образователно-квалификационна степен (моля, подчертайте): магистър, бакалавър, специалист (или - полувисше, средно специално образование).

ЕГН: ...................................................................................................................
Място на раждане: гр./с. .............................. Област: .....................................

Длъжност: ..........................................................................................................
Месторабота (звено, организация): ................................................................
Населено място: ...............................................................................................
Специалност (основна, профилна): ................................................................

Общ трудов стаж: .............................................................................................
Стаж по специалността: ...................................................................................

Телефони за връзка (служебен, мобилен) .....................................................
Електронна поща (за кореспонденция): .........................................................

Номер и тема на курса (от План-разписанието): ...........................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

....... . ........ . ............. г.
  (дата на заявката)
Подпис:
                ...................................                                                                                                                                  

(По желание, типовата форма може да заявите и да изпратите по електронна поща на адрес: ).


София, 2007 г.

___________________________________________________________________________________________________

У К А З А Н И Я

1. След получаване на План-разписанието или информация чрез други форми на комуникация, индивидуално практикуващите магистри и бакалаври с медицинско и/или немедицинско образование, както и ръководителите на лечебни и здравни заведения, правителствени, неправителствени, съсловни и други организации, желаещи да (се) обучат кадрите си по предлаганите форми и тематика на следдипломно обучение подават заявка за участие (образец № 1 или № 2) на посочения по-долу адрес. Кандидатите за следдипломно обучение в тематичните курсове се включват в съответствие със датата на подаване на заявката.

2. Заявки се приемат в рамките на учебната година след справка по телефона относно попълването на обучаваните групи.

3. При заявки за тематичните курсове над посочения брой курсисти, възможно е организиране на извънпланово обучение при специфична форма на организация.

4. При заявка от конкретно лечебно или здравно заведение, както и от конкретна организация или организирана група, включваща не по-малко от 15 курсисти, допустимо е организиране на интензивно “обучение на място”, по договореност.

5. Одобрените кандидати за планово обучение получават Карта-направление за включване в желания курс с подробни указания.

6. Завършилите курс за следдипломно обучение получават “Удостоверение”.

7. Формата на комуникация пряко с конкретната катедра, организираща курса - за информация и записване - е посочена в разписанието под названието на катедрата.
Обща информация и справки – на телефон (02) 9432-389.

8. Заявките за общежитие се организират индивидуално от курсистите: София, кв. “Емил Марков”, ул. “Златишки проход” № 46, блок 31; тел.: (02) 595-162.

 

 

________________________________________________________